Infographic4

images

293854
วันนี้
วานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
114
622
114
287021
17146
26914
293854
Your IP: 192.168.2.69
2019-05-20 03:58

การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

Post on 21 กันยายน 2561
by Legal
ฮิต: 413

00001

นายกิตติพงษ์  เหล่านิพนธ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อทราบรายงานผลการปฎิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำไตรมาสที่ผ่านมา รายงานผลการประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการโดดเด่น ปี ๒๕๖๑ การพิจารณา
ตัวชี้วัดผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น ๑ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน