Infographic4

images

418659
วันนี้
วานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
1280
1585
4282
405093
26420
31209
418659
Your IP: 192.168.2.69
2019-09-18 20:52

การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

Post on 21 กันยายน 2561
by Legal
ฮิต: 530

00001

นายกิตติพงษ์  เหล่านิพนธ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อทราบรายงานผลการปฎิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำไตรมาสที่ผ่านมา รายงานผลการประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการโดดเด่น ปี ๒๕๖๑ การพิจารณา
ตัวชี้วัดผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น ๑ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน