Infographic4

images

598590
วันนี้
วานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
753
1604
10012
576325
28541
47964
598590
Your IP: 192.168.2.69
2020-01-18 18:08

โครงการอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Post on 05 มีนาคม 2562
by Legal
ฮิต: 1021

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายอนุชา จันทรเกษร ผู้อำนวยการกองนิติการ กล่าวรายงาน การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างการรับรู้ให้เจ้าหน้าที่ของกรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กฎหมายคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล แรงงานบังคับและกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ โดยเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและมาตรการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงหลักการและเหตุผล รวมถึงเนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมาย ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้นายจ้าง/ลูกจ้างต่อไปได้ ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 170 คน วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตัน พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ