Infographic4

images

293872
วันนี้
วานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
132
622
132
287021
17164
26914
293872
Your IP: 192.168.2.69
2019-05-20 04:23

โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่

Post on 03 ธันวาคม 2558
by Super User
ฮิต: 1075

 

ภารกิจและหน้าที่

 

กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย

 • ร่างและกลั่นกรองร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง รวมทั้งดำเนินการอื่นๆที่ต่อเนื่องกับกระบวนการดังกล่าว
 • พัฒนากฎหมายแรงงานให้เป็นสากลเป็นธรรม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 • พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการร่างกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ
 • ศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกฎหมายแรงงานต่างประเทศ อนุสัญญาข้อเสนอแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ กฎหมาย ระหว่างประเทศ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่ นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานคดีแพ่ง

 • ร่างและกลั่นกรองกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ คำสั่งเกี่ยวกับการดำเนินคดีแรงงานทางแพ่งและคดีปกครอง
 • ประสานพนักงานอัยการ ว่าต่างหรือแก้ต่างคดีให้อธิบดีและกรม คณะกรรมการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมในการปฏิบัติงานตาม อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
 • แก้ต่างคดีหรือประสานพนักงานอัยการแก้ต่างคดีที่อธิบดีกรม และเจ้าหน้าที่ที่ถูกฟ้องคดีปกครอง
 • ฟ้องคดีหรือแก้ต่างคดีให้ลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยปฏิบัติในการฟ้องและแก้ต่างในคดีสำคัญหรือมีข้อยุ่งยาก หรือมีลูกจ้างเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก
 • วิเคราะห์และประมวลผลสำนวนคดีและคำพิพากษาฎีกาเพื่อให้ความเห็นในข้อกฎหมาย รวมทั้งเสนอแนะเจ้าหน้าที่เพื่อการดำเนินคดีและ ปฏิบัติงานกฎหมาย
 • พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการด้านกฎหมายแรงงานแก่หน่วยงานปฏิบัติ
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานคดีอาญา

 • ร่างและกลั่นกรองกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ คำสั่งเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา
 • ดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘ พระราชบัญญัติแรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๓
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน และพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งเป็นกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ รวมทั้งกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในกฎหมาย ดังกล่าว และโดยทางพนักงานสอบสวน
 • ประสานแก้ต่างคดีที่อธิบดีกรม และเจ้าหน้าที่ถูกฟ้องคดีอาญา เนื่องจากการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยปฏิบัติในการดำเนินคดีอาญาสำคัญ หรือมีข้อยุ่งยากหรือที่มีลูกจ้างเกี่ยวช้องเป็นจำนวนมาก
 • วิเคราะห์และประมวลผล สำนวนคดีและคำพิพากษาฎีกาเพื่อให้ความเห็นในข้อกฎหมายรวมทั้งเสนอแนะเจ้าหน้าที่เพื่อการดำเนินคดี
 • พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการด้านการดำเนินคดีอาญาแก่หน่วยงานปฏิบัติ
 • ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติของกรม
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานอุทธรณ์ และยึด อายัด ขาดทอดตลาดทรัพย์สิน

 • ร่างและกลั่นกรองกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ คำสั่ง แนวปฏิบัติ การอุทธรณ์ตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน
 • พิจารณาอุทธรณ์คำสั่ง คำวินิจฉัยตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่เป็นอำนาจหน้าที่ของอธิบดี
 • วิเคราะห์และประมวลผลการอุทธรณ์คำสั่งและคำพิพากษาฎีกาเพื่อให้ความเห็นในข้อกฎหมายและเสนอแนะเจ้าหน้าที่ในการออกคำสั่ง ทางปกครอง
 • ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่ง ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
 • เข้าร่วมปฏิบัติงานยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด กลุ่มงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ เมื่อได้รับการร้องขอและกองนิติการเห็นว่าเป็นกรณีจำเป็นที่จะต้องให้การเข้าช่วยเหลือดำเนินการ ตลอดจนการดำเนินการยื่นคำขอเฉลี่ยทรัพย์ ขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายและในการฟื้นฟูกิจการ
 • ใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมาย วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา

 • ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่กรมเจ้าหน้าที่ นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป
 • ตอบข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมฯเป็นลายลักษณ์อักษรทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ และมาพบด้วยตนเอง
 • งานศูนย์ Call Center ๑๕๔๖
 • วินิจฉัยและตีความปัญหาข้อกฎหมาย
 • งานข้อมูลข่าวสารทางราชการของกรม
 • งานนิติกรรมสัญญา
 • รวบรวมวิเคราะห์และประมวลคำพิพากษาฎีกาแนวการตอบข้อหารือรวมทั้งเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานบริหารทั่วไป

 • งานสารบรรณและธุรการ
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานพัสดุ
 • งานบุคลากรเบื้องต้น
 • งานงบประมาณประจำปี
 • งานการประชุม
 • งานรวบรวมข้อมูลสถิติและรายงาน
 • งานบันทึกข้อมูลและพิมพ์หนังสือราชการ