Infographic4

images

659605
วันนี้
วานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
1936
2230
8980
636823
37412
52144
659605
Your IP: 192.168.2.69
2020-02-20 20:32

บุริมสิทธิเหนือทรัพย์สิน ตามมาตรา 11

Post on 06 มีนาคม 2561
by Legal
ฮิต: 1656

 

deka 10906

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๙๐๖/๒๕๕๗

เรื่อง บุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของนายจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑

หนี้ของโจทก์ทั้ง ๑๔๑ คน เป็นหนี้ที่เกิดจากเงินที่นายจ้างต้องจ่ายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของนายจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑ แต่หนี้ในอันมีบุริมสิทธิของโจทก์แต่ละคนต้องอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๒๕๗ กล่าวคือ

ต้องเป็นหนี้ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ หรือเงินอื่นที่โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างมีสิทธิได้รับเพื่อการงานที่ทำให้ โดยนับถอยหลังขึ้นไป ๔ เดือน แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินคนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับสิทธิในการขอเฉลี่ยของผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของจำเลยที่ไม่มีทรัพย์อื่นใดให้นำยึดขายทอดตลาดได้อีกเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๙๐ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ แม้ในชั้นบังคับคดีเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์ของจำเลยได้เงินจากการขายทอดตลาดไม่พอชำระหนี้แก่โจทก์แต่ละรายสิทธิของผู้ร้องที่จะขอเฉลี่ยตามกฎหมายก็มิเสียไป ผู้ร้องจึงมีสิทธิเข้าเฉลี่ยทรัพย์ได้