Infographic4

images

598637
วันนี้
วานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
800
1604
10059
576325
28588
47964
598637
Your IP: 192.168.2.69
2020-01-18 18:54

ซักซ้อมแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือ ที่ นร 0108/ว 3982 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 มีมติเห็นชอบรายงานผลการสัมมนาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับประเด็นข้อเสนอแนะแนวทางในการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ในประเด็นผู้ทรงสิทธิตามกฎหมาย การเปิดเผยรายชื่อผู้ร้องเรียน การเปิดเผยรายชื่อผู้ประเมินผลงานวิชาการ การขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ การไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัย หรือการส่งข้อมูลล่าช้า หรือไม่ส่งข้อมูลมาประกอบการพิจารณา และการเปิดเผยสำนวนการสอบสวนทางวินัยและการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยเห็นควรให้มีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

 

กองนิติการ กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา

โทรภายใน 2257 หรือ 02-246-7039

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (nr_0108-w_39822.pdf)nr_0108-w_39822.pdfจดหมายเวียน4516 kB