relation

mix protec

enter

safty

 home

 

โครงการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะหรือประเภทงานที่ห้ามผู้จ้างงานจ้างผู้รับจ้างงานไปทำที่บ้านทำงาน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดงานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงที่มีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบห้าปี พ.ศ. .... PDF พิมพ์ อีเมล

เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้อำนวยการกองนิติการ เป็นวิทยากรบรรยายร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะหรือประเภทงานที่ห้ามผู้จ้างงานจ้างผู้รับจ้างงานไปทำที่บ้านทำงาน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดงานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงที่มีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบห้าปี พ.ศ. .... ณ ห้องวิภาวดี ๑ โรงแรงงปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพมหานคร โดยที่มีผู้แทนจ้างงาน ผู้แทนรับงานไปทำที่บ้าน และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย

  Free joomla templates