relation

mix protec

enter

safty

 home

 

ประชุมหารือปัญหาข้อกฎหมายร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักความปลอดภัยแรงงาน PDF พิมพ์ อีเมล

เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้อำนวยการกองนิติการ เป็นประธานการประขุมพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.๒๕๔๙ และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๔๙ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักความปลอดภัยแรงงาน ณ ห้องประชุมกองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน