relation

mix protec

enter

safty

 home

 

เรื่อง ลูกจ้างปฏิบัติงานเป็นห้วงเวลา หรือเป็นผลัด PDF พิมพ์ อีเมล

ตามที่ได้มีประกาศห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถาน ตามประกาศคณะรัษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธสักราช ๒๕๕๗ นั้น ความตาม ข้อ.๑ห้ามมิให้บุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหะสถานภายในเวลา ๒๒.๐๐น.-๐๕.๐๐น.ตั้งแต่ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป เว้นแต่ได้รับอนุญาต จากพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อไม่ให้มีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชน นั้น สำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเป็นห้วงเวลา หรือเป็นผลัด อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ธุรกิจการบิน เป็นต้น สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ ทั้งนี้ ตามประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่๘/๒๕๕๗ เรื่อง ข้อยกเว้นการห้ามออกนอกเคหะสถาน ข้อ.๒

?

?

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile sizeDownloads
Download this file (0001.pdf)0001.pdfประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่๘/๒๕๕๗ เรื่อง ข้อยกเว้นการห้ามออกนอกเคหะสถาน40 Kb88