relation

mix protec

enter

safty

 home

 

การพ้นจากตำแหน่งของข้าราชการการเมือง PDF พิมพ์ อีเมล

คณะรัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการหรือคณะที่ปรึกษาต่างๆที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี จะพ้นหน้าที่ไปพร้อมกับคณะรัฐมนตรีหรือไม่ เพียงใด ?

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile sizeDownloads
Download this file (0511_2533.pdf)0511_2533.pdfเรื่องเสร็จที่ ๕๑๑/๒๕๓๓73 Kb197