relation

mix protec

enter

safty

 home

 

ประชุมเตรียมความพร้อมของพนักงานตรวจแรงงาน กับกรณีมาตรา ๑๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ PDF พิมพ์ อีเมล

นายวรานนท์ ปีติวรรณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมแนวปฏิบัติการรับคำร้องและวินิจฉัยคำร้อง ตามมาตรา ๑๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (สำหรับพนักงานตรวจแรงงาน) ในวันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น ๘