relation

mix protec

enter

safty

 home

 

การประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ...) พ.ศ .... PDF พิมพ์ อีเมล

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้อำนวยการกองนิติการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ...) พ.ศ .... ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗?ในวันศุกร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น ๘

  Free joomla templates