relation

mix protec

enter

safty

 home

 

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ PDF พิมพ์ อีเมล

เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้อำนวยการกองนิติการ ซึ่งได้รับมอบจาก นางกาญจนา เทวะศิลชัยกุล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

  Free joomla templates