relation

mix protec

enter

safty

 home

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน PDF พิมพ์ อีเมล

เมื่อวันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางกาญจนา เทวะศิลชัยกุล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน