relation

mix protec

enter

safty

 home

 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานศูนย์โทรศัพท์สายด่วน(call center) ๑๕๔๖ PDF พิมพ์ อีเมล

เมื่อวันพุธที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ คณะเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตร Proceed on Administrative and Labour Cases ในหัวข้อมาตรฐานการป้องกันด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของแรงงานในสถานที่ทำงาน (Protective Measures on Occupational Safety and Health at Workplace) จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว?ศึกษาดูงานศูนย์โทรศัพท์สายด่วน(call center) ๑๕๔๖ ณ ศูนย์โทรศัพท์สายด่วน(call center) ๑๕๔๖ ชั้น ๑๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน