relation

mix protec

enter

safty

 home

 

การประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ...) พ.ศ .... ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ PDF พิมพ์ อีเมล

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้อำนวยการกองนิติการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ...) พ.ศ .... ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗?ในวันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน