relation

mix protec

enter

safty

 home

 

การมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๑ PDF พิมพ์ อีเมล

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้อำนวยการกองนิติการ ได้รับมอบจาก นายพานิช จิตร์แจ้ง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน?ในวันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องบงกชรัตน์เอ ชั้น ๒ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

  Free joomla templates