relation

mix protec

enter

safty

 home

 

การประชุมหารือเรื่องการขาดแคลนแรงงานในกิจการประมง PDF พิมพ์ อีเมล

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับนายภูเบศ จันทนิมิ ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สำนักคุ้มครองแรงงาน สำนักมาตรฐานแรงงาน และกองนิติการ เรื่องการขาดแคลนแรงงานในกิจการประมง ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน