relation

mix protec

enter

safty

 home

 

การประชุมให้ความเห็นเกี่ยวกับสัญญาจ้างงานคนพิการ PDF พิมพ์ อีเมล

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. กลุ่มงานพัฒนาและยกร่างกฎหมาย ได้มีการประชุมให้ความเห็นเกี่ยวกับสัญญาจ้างงานคนพิการ ตามที่กลุ่มงานเศรษฐกิจมหภาค กระทรวงแรงงาน ขอความเห็นเพื่อจัดทำแนวทางการจ้างงานคนพิการต่อไป ณ ห้องประชุมกองนิติการ ชั้น ๑๒

  Free joomla templates