relation

mix protec

enter

safty

 home

 

ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการกองนิติการ PDF พิมพ์ อีเมล

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองนิติการ เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ นายอภิญญา ?สุจริตตานันท์ ผู้อำนวยการกองนิติการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ห้องทำงานกองนิติการ ชั้น ๑๒ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

  Free joomla templates