relation

mix protec

enter

safty

 home

 

ประชุมพิจารณาคำร้องตามมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ PDF พิมพ์ อีเมล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายสมภพ ปราบณรงค์ ผู้อำนวยการกองนิติการ ได้เป็นประธานการประชุมหารือปัญหากฎหมาย เรื่องการพิจารณาคำร้องตามมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่นายจ้างและลูกจ้าง และเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมกองนิติการ ชั้น ๑๒ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

  Free joomla templates