relation

mix protec

enter

safty

 home

 

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (รับฟังความคิดเห็นลูกจ้าง) PDF พิมพ์ อีเมล

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ฉบับที่นายมนัส โกศล กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๐,๑๑๒ คน เป็นผู้เสนอ และฉบับที่นายนคร มาฉิม กับคณะเป็นผู้เสนอจากนายมนัส โกศล องค์การแรงงานแห่งประเทศไทย นายบรรจง บุญรัตน์ สภาองค์การลูกจ้างสภาศูนย์กลางแรงงานแห่งประเทศไทย นายสาโรจน์ ฉัตรฉายา สภาองค์การลูกจ้างแรงงานเสรีแห่งชาติ นายธีระวิทย์ วงศ์เพชร สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย นายนิคม สองคร สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย และนายอมรฤทธิ์ แสงยะรักษ์ สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ชั้น ๑๓

?

  Free joomla templates