relation

mix protec

enter

safty

 home

 

ประชุมคณะทำงานแก้ไขปรับปรุงอัตราค่าปรับผู้กระทำผิด พรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 PDF พิมพ์ อีเมล

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปรับปรุงอัตราค่าปรับ ผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน