relation

mix protec

enter

safty

 home

 

ประชุมคณะทำงานพิจารณาเร่งรัดติดตามร่างกฎหมายเพื่อรองรับ พรบ.แรงงานทางทะเล PDF พิมพ์ อีเมล

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ กองนิติการได้จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาเร่งรัดติดตามร่างกฎหมายลำดับรองเพื่อรองรับร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวมี นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา เรื่อง กฎหมายลำดับรองที่จะต้องออกโดยอาศัยอำนาจตามความในร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ... และการจัดความสำคัญเร่งด่วนของกฎหมายลำดับรองที่จะต้องออกมาใช้บังคับเมื่อร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลมีผลบังคับใช้ ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

  Free joomla templates