relation

mix protec

enter

safty

 home

 

กองนิติการประชุมร่วมกับสำนักความปลอดภัยแรงงาน PDF พิมพ์ อีเมล

กองนิติการและสำนักความปลอดภัยแรงงานประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดกิจกรรมในโครงการอบรมพนักงานตรวจความปลอดภัยเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีนายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้อำนวยการกองนิติการ เป็นประธาน ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองนิติการ ชั้น ๑๒

?

  Free joomla templates