relation

mix protec

enter

safty

 home

 

ประชุมเรื่องบทบาทหน้าที่ของพนักงานตรวจแรงงานเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ PDF พิมพ์ อีเมล

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายวรานนท์  ปีติวรรณ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้มีข้อสังการให้กองนิติการและสำนักคุ้มครองแรงงาน ดำเนินการปรึกษาหารือกันในเรื่องบทบาทหน้าที่ของพนักงานตรวจแรงงานเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยมีนายมโนชญ์  แสงแก้ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกองนิติการ ชั้น ๑๒ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน