relation

mix protec

enter

safty

 home

 

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน(รับฟังความคิดเห็นนายจ้าง ครั้งที่๒) PDF พิมพ์ อีเมล

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ฉบับที่นายมนัส โกศล กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๐,๑๑๒ คน เป็นผู้เสนอ และฉบับที่นายนคร มาฉิม กับคณะเป็นผู้เสนอจากผู้แทนสภาองค์การนายจ้าง จำนวน ๑๓ สภา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ครั้งที่ ๒?เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๕

?

?

?