relation

mix protec

enter

safty

 home

 

โครงการพัฒนาศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมายของกรม PDF พิมพ์ อีเมล

กองนิติการได้จัดโครงการสัมมนานิติกร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมายของกรม โดยมีท่านอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการเปิดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ และได้ให้เกียรติในการบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการบังคับใช้กฎหมาย และนายสมภาพ ปราบณรงค์ ผู้อำนวยการกองนิติการ ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมริมกก รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘