relation

mix protec

enter

safty

 home

 

การตรวจและประเมินโครงการประกวดกิจกรรม ๕ ส PDF พิมพ์ อีเมล

นายอนุชน วรินทร์เสถียร ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าตรวจและประเมินโครงการประกวดกิจกรรม ๕ ส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของหน่วยงานกองนิติการและศูนย์ Call Center ณ กองนิติการ ชั้น ๑๒ และ ชั้น ๑๕ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน