relation

mix protec

enter

safty

 home

 

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (รับฟังความคิดเห็นลูกจ้าง (ครั้งที่ ๒) PDF พิมพ์ อีเมล

นายพานิช จิตร์แจ้ง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ฉบับที่นายมนัส โกศล กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๐,๑๑๒ คน เป็นผู้เสนอ และฉบับที่นายนคร มาฉิม กับคณะเป็นผู้เสนอจากผู้แทน จากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑๑ หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท ขนส่ง จำกัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด การประปานครหลวง การท่าเรือแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ การรถไฟแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

?

  Free joomla templates