relation

mix protec

enter

safty

 home

 

การเลิกจ้างและการลงโทษ PDF พิมพ์ อีเมล

การเลิกจ้างและการลงโทษ เลิกจ้างไม่เป็นธรรม

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile sizeDownloads
Download this file (44456_44.pdf)44456_44.pdfการลงโทษคณะกรรมการลูกจ้างต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อนหรือไม่237 Kb32
Download this file (45127_45.pdf)45127_45.pdfการจ่ายค่าจ้าง กรณีลูกจ้างถูกลงโทษไล่ออกจากงาน208 Kb60
Download this file (54254_45.pdf)54254_45.pdfถูกเลิกจ้างโดยมิได้กระทำความผิด และไม่ได้รับค่าชดเชย272 Kb83
  Free joomla templates