relation

mix protec

enter

safty

 home

 

การจ่ายค่าจ้าง ค่าจ้างขั้นต่ำและค่าจ้างลูกจ้างรายชั่วโมงจ้างขั้นต่ำ PDF พิมพ์ อีเมล

การจ่ายค่าจ้าง ค่าจ้างขั้นต่ำและค่าจ้างลูกจ้างรายชั่วโมงจ้างขั้นต่ำ

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile sizeDownloads
Download this file (41997_60.pdf)41997_60.pdfการจ่ายค่าจ้างรายชั่วโมงสาหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา329 Kb12
Download this file (41998_59.pdf)41998_59.pdfการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในกิจการประมงทะเล321 Kb23
Download this file (41999_57.pdf)41999_57.pdfการตีความการจ่ายค่าจ้างงานบริการขนส่ง365 Kb22
Download this file (42000_57.pdf)42000_57.pdfการจ่ายค่าจ้างในกรณีนายจ้างถูกพักใช่้ใบอนุาต371 Kb25
Download this file (42001_57.pdf)42001_57.pdfการจ่ายค่าจ้างในวันหยุด วันลาป่วย352 Kb39
Download this file (42002_57.pdf)42002_57.pdfการจ่ายค่าใช้จ่ายเมื่อลูกจ้างยื่นใบลาออก354 Kb58
Download this file (42003_57.pdf)42003_57.pdfการจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย ภาครัฐ423 Kb54
Download this file (42004_57.pdf)42004_57.pdfลาไม่รับค่าจ้างและค่าจ้างในวันลาป่วย356 Kb27
Download this file (42050_55.pdf)42050_55.pdfค่าบริการ (เซอร์วิสชาร์จ)327 Kb22
Download this file (42100_53.pdf)42100_53.pdfการคำนวณค่าจ้างสำหรับลูกจ้างที่ลาหยุดไม่ขอรับค่าจ้าง304 Kb28
Download this file (42111_53.pdf)42111_53.pdfค่าจ้าง394 Kb46
Download this file (42112_53.pdf)42112_53.pdfค่าจ้างในวันหยุดเนื่องจากรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน299 Kb30
Download this file (42113_53.pdf)42113_53.pdfจ่ายค่าจ้าง (นักศึกษาฝึกงาน)466 Kb148
Download this file (42200_45.pdf)42200_45.pdfการคำนวณค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาค่าแรง85 Kb38
Download this file (42201_45.pdf)42201_45.pdfค่าจ้าง145 Kb35
Download this file (42202_45.pdf)42202_45.pdfการปรับอัตราค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง ตามประกาศ ฉ.5495 Kb26
Download this file (42203_42.pdf)42203_42.pdfค่ารถ ค่าอาหารเป็นค่าจ้างหรือไม่219 Kb35
Download this file (45127_45.pdf)45127_45.pdfการจ่ายค่าจ้าง กรณีลูกจ้างถูกลงโทษไล่ออกจากงาน208 Kb22
Download this file (47147_47.pdf)47147_47.pdfค่าภาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามบิน และค่าใบอนุญาตของพนักงานฝ่ายควบคุมการบินเป็นค่าจ้างหรือไม่305 Kb28
Download this file (47299_47.pdf)47299_47.pdfการจ่ายค่าจ้าง ในวันหยุดประจำสัปดาห์และตามประเพณี กรณีลูกจ้างละทิ้งหน้าที่ ประสบอุบัติเหตุ ลาคลอด361 Kb24
Download this file (47300_47.pdf)47300_47.pdfค่าครองชีพถือเป็นค่าจ้างหรือไม่176 Kb33
Download this file (47348_47.pdf)47348_47.pdfการจ่ายค่าล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุดกรณีไปอบรม ประชุมสัมมนา314 Kb50
Download this file (47359_47.pdf)47359_47.pdfการจ่ายค่าล่วงเวลาสำหรับผู้มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 65360 Kb19
Download this file (50215_50.pdf)50215_50.pdfค่ากะ ค่าตำแหน่ง356 Kb38
Download this file (50402_50.pdf)50402_50.pdfแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างในกรณีลูกจ้างหยุดงาน186 Kb25
Download this file (50408_50.pdf)50408_50.pdfการจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างรายวันตามเวลาที่ลูกจ้างทำงาน196 Kb42