relation

mix protec

enter

safty

 home

 

วันหยุด PDF พิมพ์ อีเมล

เกี่ยวกับสิทธิวันหยุดตามกฎหมายของลูกจ้าง

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile sizeDownloads
Download this file (41997_60.pdf)41997_60.pdfวันหยุดพักผ่อนประจำปีและกำรเกษียณอำยุของบริษัทจำกัด346 Kb15
Download this file (41998_59.pdf)41998_59.pdfวันหยุดและวันลาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน312 Kb65
Download this file (41999_59.pdf)41999_59.pdfแนวทางการจัดวันหยุดตามประเพณีประจำปี306 Kb54
Download this file (42000_59.pdf)42000_59.pdfวันหยุดพักผ่อนประจำปี(บริษัทจำกัด)343 Kb86
Download this file (42001_59.pdf)42001_59.pdfวันหยุดพักผ่อนประจำปี(สมาคม)336 Kb42
Download this file (42002_59.pdf)42002_59.pdfกำหนดให้วันตรุษจีนและวันออกพรรษา เป็นวันหยุดตามประเพณี ได้หรือไม่337 Kb60
Download this file (42400_58.pdf)42400_58.pdfการจัดวันหยุด ม.30358 Kb60
Download this file (42401_58.pdf)42401_58.pdfการใช้สิทธิม.30350 Kb64
Download this file (425001_57.pdf)425001_57.pdfการจัดวันหยุดประจำสัปดาห์ให้ลูกจ้าง377 Kb33
Download this file (425002_57.pdf)425002_57.pdfการเลื่อนวันหยุดประจำสัปดาห์342 Kb35
Download this file (425003_57.pdf)425003_57.pdfการจ่ายค่าจ้างในวันหยุด วันลาป่วย352 Kb39
Download this file (430081_56.pdf)430081_56.pdfการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างวันหยุดประจำสัปดาห์205 Kb35
Download this file (43008_54.pdf)43008_54.pdfการเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณี554 Kb71
Download this file (43009_54.pdf)43009_54.pdfการจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี345 Kb41
Download this file (43010_43.pdf)43010_43.pdfการประกาศวันหยุดตามประเพณีของนายจ้าง90 Kb35
Download this file (43984_43.pdf)43984_43.pdfวันหยุดประจำสัปดาห์164 Kb31
Download this file (47084_47.pdf)47084_47.pdfการจ่ายค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปีกรณีลูกจ้างเป็นฝ่ายยื่นใบลาออก189 Kb57
Download this file (47210_47.pdf)47210_47.pdfการลดจำนวนวันหยุดตามประเพณี258 Kb26
Download this file (47299_47.pdf)47299_47.pdfการจ่ายค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดห์และประเพณี กรณีลูกจ้างละทิ้งงาน ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุ ลูกจ้างลาคลอด361 Kb19
Download this file (47497_47.pdf)47497_47.pdfการลาคร่อมวันหยุด117 Kb25
Download this file (47843_47.pdf)47843_47.pdfงานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานที่ไม่อาจให้ลูกจ้างหยุดทำงานในวันหยุดตามประเพณี389 Kb35
Download this file (47964_47.pdf)47964_47.pdfค่าทำงานในวันหยุด389 Kb24
Download this file (48317_48.pdf)48317_48.pdfการชดเชยวันหยุดตามประเพณี264 Kb39
Download this file (50405_50.pdf)50405_50.pdfการประกาศวันหยุดตามประเพณี วันตรุษจีน/คริตมาส222 Kb40
Download this file (50606_50.pdf)50606_50.pdfวันหยุดราชการ ลูกจ้างไม่สามารถเข้าทำงานได้ และนายจ้างมิได้ประกาศให้เป็นวันหยุดโรงงาน ต้องจ่ายค่าจ้างหรือไม่169 Kb24
Download this file (50704_50.pdf)50704_50.pdfหยุดพักผ่อนประจำปี313 Kb65
Download this file (53101_53.pdf)53101_53.pdfนิยมคำว่า สัปดาห์156 Kb42
Download this file (53102_53.pdf)53102_53.pdfวันหยุดครึ่งปีธนาคาร615 Kb21
Download this file (53103_53.pdf)53103_53.pdfสหกรณ์บริการ1331 Kb23
  Free joomla templates