relation

mix protec

enter

safty

 home

 

อบรมพนักงานตรวจความปลอดภัย รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒ PDF พิมพ์ อีเมล

นายพานิช จิตร์แจ้ง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายของนายจ้างเพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องจากการทำงานแก่ลูกจ้าง หลักสูตร:อบรมพนักงานตรวจความปลอดภัยเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน ๒ รุ่น โดยกำหนดจัดรุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

?