relation

mix protec

enter

safty

 home

 

การดำเนินคดี PDF พิมพ์ อีเมล

การดำเนินคดี

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile sizeDownloads
Download this file (41001_59.pdf)41001_59.pdfอำนำจกำรตรวจตำมมำตรำ 139(1) กรณีลูกจ้ำงทำงำนบ้ำน337 Kb31
Download this file (42158_54.pdf)42158_54.pdfการดำเนินคดีอาญา310 Kb52
Download this file (42159_54.pdf)42159_54.pdfการดำเนินคดีอาญานายจ้าง276 Kb107
Download this file (42180_54.pdf)42180_54.pdfการดำเนินคดีนายจ้างตาม ม.11/1812 Kb40
Download this file (42182_53.pdf)42182_53.pdfกม. เกี่ยวกับการดำเนินคดีนายจ้าง245 Kb59
Download this file (42184_42.pdf)42184_42.pdfคำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นการเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน239 Kb53
Download this file (43021_43.pdf)43021_43.pdfขั้นตอนในการร้องทุกข์ และการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแรงงานของลูกจ้าง ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน295 Kb37
Download this file (43165_43.pdf)43165_43.pdfการบังคับใช้กฎหมายตาม มาตรา 148 ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน332 Kb30
Download this file (43215_43.pdf)43215_43.pdfสภาอุตสาหกรรมเสนอปัญหาการปฎิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน99 Kb23
Download this file (43465_43.pdf)43465_43.pdfมาตรา 124 พนักงานตรวจแรงงานจะสั่งให้นายจ้างปฎิบัติภายในระยะเวลาที่น้อยกว่า 15 ได้หรือไม่ 119 Kb35
Download this file (43745_43.pdf)43745_43.pdfการดำเนินคดีอาญา300 Kb81
Download this file (44454_44.pdf)44454_44.pdfขอบเขตอำนาจในการออกคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานและดำเนินคดีเปรียบเทียบ227 Kb34
Download this file (44518_44.pdf)44518_44.pdfกรณีถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด225 Kb45
Download this file (44782_44.pdf)44782_44.pdfกรณีฟื้นฟูกิจการ359 Kb65
Download this file (45654_45.pdf)45654_45.pdfกรณีนายจ้างเลิกกิจการมา 2ปีและทำลายเอกสารหลักฐานต่างๆ มีสิทธิปฏิเสธความรับผิดได้หรือไม่366 Kb38
Download this file (45685_45.pdf)45685_45.pdfการดำเนินคดีอาญานายจ้างที่เป็นนิติบุคคล266 Kb45
Download this file (50506_50.pdf)50506_50.pdfการดำเนินคดีอาญานายจ้าง565 Kb55
Download this file (54682_44.pdf)54682_44.pdfการดำเนินการตามคำร้องทุกข์216 Kb36