relation

mix protec

enter

safty

 home

 

การถูกเลิกจ้าง ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวและเงินค่าชดเชย PDF พิมพ์ อีเมล

การถูกเลิกจ้าง /ค่าจ้างแทนการบอกกล่าว/ เงินค่าชดเชยการถูกเลิกจ้าง / การเกษียณอายุจากการทำงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile sizeDownloads
Download this file (42198_60.pdf)42198_60.pdfวันหยุดพักผ่อนประจำปีและกำรเกษียณอำยุของบริษัทจำกัด346 Kb5
Download this file (42199_59.pdf)42199_59.pdfการจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ332 Kb14
Download this file (42200_59.pdf)42200_59.pdfการพ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง342 Kb145
Download this file (42201_59.pdf)42201_59.pdfค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างแรงงานต่างด้าว349 Kb38
Download this file (42202_59.pdf)42202_59.pdfการเลิกจ้างกรณีสิ้นสุดสัญญาจ้าง425 Kb142
Download this file (42210_58.pdf)42210_58.pdfการจ่ายค่าชดเชย339 Kb127
Download this file (42211_58.pdf)42211_58.pdfการจ่ายค่าชดเชย225 Kb93
Download this file (42212_58.pdf)42212_58.pdfการจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย ภาครัฐ423 Kb22
Download this file (42219_57.pdf)42219_57.pdfค่าชดเชยเกษียนอายุ358 Kb66
Download this file (422401_53.pdf)422401_53.pdfค่าจ้างแทนการบอกกล่าว581 Kb52
Download this file (422402_53.pdf)422402_53.pdfขอรับเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง(ค่าชดเชย)581 Kb79
Download this file (422403_53.pdf)422403_53.pdfค่าจ้างแทนการบอกกล่าว581 Kb55
Download this file (42240_54.pdf)42240_54.pdfการจ่ายค่าชดเชยกับเงินพิเศษให้กับลูกจ้างซึ่งเกษียณอายุ514 Kb53
Download this file (422411_53.pdf)422411_53.pdfค่าชดเชย496 Kb123
Download this file (422412_53.pdf)422412_53.pdfค่าชดเชย339 Kb81
Download this file (422413_53.pdf)422413_53.pdfค่าชดเชย339 Kb73
Download this file (42241_42.pdf)42241_42.pdfค่ารถค่าอาหารต้องนำมาคำนวณรวมค่าชดเชยหรือไม่219 Kb31
Download this file (423000_57.pdf)423000_57.pdfค่าชดเชยเกษียนอายุ358 Kb99
Download this file (43722_43.pdf)43722_43.pdfการเกษียณอายุของพนักงานชาย-หญิง149 Kb45
Download this file (45041_45.pdf)45041_45.pdfกิจการร่วมค่า เลิกจ้างลูกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยและค่าบอกกล่าวพนักงานตรวจแรงงานออกคำสั่งกับใครได้บ้าง295 Kb28
Download this file (45214_45.pdf)45214_45.pdfการจ่ายค่าชดเชยและสิทธิประโยชน์อื่น292 Kb35
Download this file (45254_45.1.pdf)45254_45.1.pdfทำงานเป็นผู้ปรุงอาหารและขายอาหารตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเมื่อเลิกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยหรือไม่272 Kb20
Download this file (47108_47.1.pdf)47108_47.1.pdfอัตราการจ่ายค่าชดเชย ค่าใช้จ่ายที่ต้องมารวมกับค่าจ้างเพื่อเป็นฐานในการคำนวณค่าชดเชย332 Kb64
Download this file (47115_47.pdf)47115_47.pdfข้อแตกต่างระหว่างเงินบำเหน็จของบริษัท และเงินชดเชย424 Kb46
Download this file (47358_54.pdf)47358_54.pdfการเกษียณอายุของลูกจ้าง326 Kb65
Download this file (47359_47.pdf)47359_47.pdfการเกษียณอายุของลูกจ้าง256 Kb67
Download this file (47555_47.pdf)47555_47.pdfค่ารถประจำตำแหน่งใช้คำนวณในค่าชดเชยหรือไม่145 Kb25
Download this file (47556_47.pdf)47556_47.pdfค่าพาหนะใช้มาคำนวณในค่าชดเชยหรือไม่148 Kb60
Download this file (47557_47.pdf)47557_47.pdfค่าครองชีพ ค่าวิชาชีพ ค่าการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จปริญญาโทใช้คำนวณในค่าชดเชยหรือไม่100 Kb23
Download this file (47652_47.pdf)47652_47.pdfค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า295 Kb55
Download this file (47659_47.pdf)47659_47.pdfกิจการที่มิได้แสวงหากำไรทางเศรษฐกิจมีสิทธิได้รับค่าชดเชยหรือไม่528 Kb39
Download this file (47660_47.pdf)47660_47.pdfกิจการที่มิได้แสวงหาผลกำไร ค่าชดเชย321 Kb54
Download this file (47662_47.pdf)47662_47.pdfกิจการที่มิได้แสวงหากำไรทางเศรษฐกิจ การเลิกสัญญา898 Kb27
Download this file (47665_47.pdf)47665_47.pdfค้าจ้างที่นำมาคำนวณค่าชดเชย338 Kb78