relation

mix protec

enter

safty

 home

 

ความเป็นนายจ้างลูกจ้าง PDF พิมพ์ อีเมล

ความเป็นนายจ้างลูกจ้าง / นายจ้างรับเหมาช่วง / การเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้าง

 

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile sizeDownloads
Download this file (24999_59.pdf)24999_59.pdfการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน\325 Kb51
Download this file (25000_58.pdf)25000_58.pdfการจ้างงาน356 Kb56
Download this file (25001_58.pdf)25001_58.pdfการจ้างงาน-ข้อบังคับ346 Kb43
Download this file (25002_58.pdf)25002_58.pdfการจ้างงานคนพิการ338 Kb44
Download this file (25003_58.pdf)25003_58.pdfการจ้างงานประชาสัมพันธ์314 Kb23
Download this file (26000_57.pdf)26000_57.pdfสัญญาจ้างแรงงาน354 Kb48
Download this file (26001_55.pdf)26001_55.pdfกรณีนิติบุคคลอาคารชุดฯ ถือเป็นธุรกิจหรือแสวงหากาไรในทางเศรษฐกิจ หรือไม่272 Kb33
Download this file (26002_55.pdf)26002_55.pdfการจ้างงานหลังจากลูกจ้างเกษียณอายุ267 Kb61
Download this file (263400_53.pdf)263400_53.pdfลูกจ้าง ตามพรบ องค์มหาชน488 Kb83
Download this file (263401_53.pdf)263401_53.pdfกาจ้างรลูกจ้างของการฌาปนกิจสงเคราะห์374 Kb28
Download this file (263403_46.pdf)263403_46.pdfการยกเว้นบังคับกฎหมาย179 Kb36
Download this file (263458_43.pdf)263458_43.pdfข้อหารือการโอนสิทธิในการจ้างลูกจ้าง115 Kb56
Download this file (44029_44.pdf)44029_44.pdfการบริหางานบุคคลของสถาบันต้องอยู่ในขอบเขตกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือไม่277 Kb34
Download this file (44783_44.pdf)44783_44.pdfความเป็นนายจ้างลูกจ้างของผู้รับงานไปทำที่บ้านกรณีเหมาช่วงงาน214 Kb37
Download this file (45254_45.1.pdf)45254_45.1.pdfทำงานเป็นผู้ปรุงอาหารและขายอาหารตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือไม่272 Kb22
Download this file (45317_45.pdf)45317_45.pdfสภาการพยาบาลและเจ้าหน้าที่ของสภาฯอยู่ในบังคับของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หรือไม่319 Kb25
Download this file (45654_45.pdf)45654_45.pdfกรณีนายจ้างเลิกกิจการมา 2ปีและทำลายเอกสารหลักฐานต่างๆ มีสิทธิปฏิเสธความรับผิดได้หรือไม่366 Kb20
Download this file (47523_47.pdf)47523_47.pdfการจ้างงานในโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนทั่วไป203 Kb44
Download this file (47661_47.pdf)47661_47.pdfการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้าง345 Kb35
Download this file (47661_54.pdf)47661_54.pdfการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้าง342 Kb114
Download this file (47662_46.pdf)47662_46.pdfการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างโดยการโอน180 Kb93
Download this file (50210_50.pdf)50210_50.pdfสถาพบังคับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของลูกจ้างรับเหมาค่าแรง340 Kb40
Download this file (50807_50.pdf)50807_50.pdfโอนสิทธิความเป็นลูกจ้าง345 Kb36