relation

mix protec

enter

safty

 home

 

อื่นๆ PDF พิมพ์ อีเมล

ข้อหารืออื่นๆ

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile sizeDownloads
Download this file (42000_53.pdf)42000_53.pdfการพิจาณาคุณสมบัติสมาชิกในระดับผู้จัดการส่วนหรือเทียบเท่า1037 Kb31
Download this file (42205_42.pdf)42205_42.pdfการพิจารณานิยามฝ่ายบริหาร117 Kb20
Download this file (42206_42.pdf)42206_42.pdfการตีความคำว่า "ฝ่ายบริหาร"173 Kb19
Download this file (42207_42.pdf)42207_42.pdfการพิจารณาตำแหน่งฝ่ายบริหาร172 Kb17
Download this file (42208_42.pdf)42208_42.pdfฝ่ายบริหาร หมายถึง ผู้บังคับบัญชาตำแหน่งใดบ้าง241 Kb29
Download this file (43102_43.pdf)43102_43.pdfข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง151 Kb20
Download this file (44257_44.pdf)44257_44.pdfสิทธิของลูกจ้างเฉพาะงาน167 Kb50
Download this file (45672_45.pdf)45672_45.pdfบริษัทจัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ191 Kb26
Download this file (45705_45.pdf)45705_45.pdfมาตรฐานของสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินทดแทน371 Kb16
Download this file (45820_45.pdf)45820_45.pdfพนักงานเสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน ภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีสิทธิขอแบ่งค่าทดแทนให้แก่บุตรได้หรือไม่326 Kb19
Download this file (45854_45.pdf)45854_45.pdfการมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน230 Kb19
Download this file (60001_60.pdf)60001_60.pdfเรื่องการหักเงินเดือนพนักงานเพื่อนาส่งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)394 Kb5
Download this file (60002_60.pdf)60002_60.pdfข้อกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานขั้นต่่าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ352 Kb17