relation

mix protec

enter

safty

 home

 

กฎกระทรวง PDF พิมพ์ อีเมล

กฎกระทรวง

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile sizeDownloads
Download this file (50298_59.pdf)50298_59.pdfการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง341 Kb36
Download this file (50299_59.pdf)50299_59.pdfกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้นความปลอดภัย341 Kb19
Download this file (50300_59.pdf)50300_59.pdfการจัดให้มีหน่วยงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน335 Kb57
Download this file (50301-59.pdf)50301-59.pdfการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ทางานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง336 Kb92
Download this file (50350_58 .pdf)50350_58 .pdfงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพลูกจ้าง839 Kb21
Download this file (50351_58.pdf)50351_58.pdfกำหนดสถานประกอบการความปลอดภัย831 Kb18
Download this file (50352_58.pdf)50352_58.pdfการจัดการด้านความปลอดภัย847 Kb22
Download this file (50353_58.pdf)50353_58.pdfกำหนดสถานประกอบการตามกฎหมายความปลอดภัย841 Kb20
Download this file (50354_58.pdf)50354_58.pdfแยกประเภทกิจการ ด้านความปลอดภัย833 Kb20
Download this file (50400_57.pdf)50400_57.pdfการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย341 Kb28
Download this file (50401_57.pdf)50401_57.pdfการจัดการด้านสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง เสียง394 Kb36
Download this file (50402_57.pdf)50402_57.pdfการปฎิบัติตามกฎกระทรวงตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย333 Kb22
Download this file (50403_57.pdf)50403_57.pdfกำหนดมาตราฐานเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ323 Kb21
Download this file (50405_54.pdf)50405_54.pdfประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน196 Kb22
Download this file (504061_53.pdf)504061_53.pdfความปลอดภัย (กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบิหารและจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2549)130 Kb28
Download this file (504062_53.pdf)504062_53.pdfความปลอดภัย (การจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้มในการทำงาน618 Kb26
Download this file (504063_53.pdf)504063_53.pdfกาตรวจสอบติดตั้งปั้นจั่น 314 Kb26
Download this file (504064_53.pdf)504064_53.pdfความปลอดภัย (ค่าความเข้มของแสงสว่างตามกฎกระทรวง)160 Kb34
Download this file (504065_53.pdf)504065_53.pdfความปลอดภัย (ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่อง ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2549204 Kb22
Download this file (504066_53.pdf)504066_53.pdfความปลอดภัย (ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้มในการทำงานเกี่ยวกับ ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549262 Kb16
Download this file (504067_53.pdf)504067_53.pdfความปลอดภัย (ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติของหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยในการทำงาน)274 Kb96
Download this file (504068_53.pdf)504068_53.pdfความปลอดภัย (วิธีปฏิบัติในการตรวจสุขภาพ ลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย264 Kb108
Download this file (504069_53.pdf)504069_53.pdfความปลอดภัย(การดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน284 Kb23
Download this file (50406_50.pdf)50406_50.pdfกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยฯ163 Kb28
Download this file (504070_53.pdf)504070_53.pdfความปลอดภัย(ลักษณะประเภทกิจการหรือสถานประกอบการ)191 Kb25
Download this file (60106_60.pdf)60106_60.pdfกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘348 Kb5
Download this file (60107_60.pdf)60107_60.pdfเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ 375 Kb7