relation

mix protec

enter

safty

 home

 

การประชุมพิจารณาข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... PDF พิมพ์ อีเมล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้อำนวยการกองนิติการ เป็นประธานการประชุม"พิจารณาข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ...." ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีผู้แทนจากสำนักงานประกันสังคม ผู้แทนจากกรมการจัดหางาน และผู้แทนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าร่วมพิจารณาข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... ในครั้งนี้ด้วย

  Free joomla templates