relation

mix protec

enter

safty

 home

 

การประชุมพิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ PDF พิมพ์ อีเมล

 การประชุมพิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่...) พ.ศ. .... (แก้ไขโทษเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย) โดยมีนางนิตยา  อัยราวงศ์ ผู้อำนวยการกองนิติการ เป็นประธานการประชุม และผู้แทนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมให้ความเห็น ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำกองคุ้มครองแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

  Free joomla templates