relation

mix protec

enter

safty

 home

 

สรุปข้อมูลกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน PDF พิมพ์ อีเมล

ร่างพระราชบัญญัติ

สรุปข้อมูลกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ จำนวน 4 ฉบับ


พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและการเกษียณอายุ)

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (ค่าชดเชยกรณีลูกจ้างทำงานครบ ๒๐ ปี)พระราชบัญญัติรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ....พระราชบัญญัติแรงงานสัมพ้นธ์

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ....สรุปผลการสัมมนาไตรภาคี

สรุปผลการสัมมนาไตรภาคีรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

สรุปผลการสัมมนาไตรภาคีรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ... (เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

สรุปผลการสัมมนาไตรภาคีรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ... (เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐)