relation

mix protec

enter

safty

 home

 

การย้ายสถานประกอบกิจการ PDF พิมพ์ อีเมล

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๕๕๖/๒๕๕๙

เรื่อง แม้นายจ้างย้ายลูกจ้างไปเพียงบางแผนกไปอยู่โรงงานแห่งใหม่อันมิใช่สาขาเดิม ที่นายจ้างมีอยู่ก็ตาม แต่นายจ้างได้ปิดแผนกนั้นทั้งหมดถือเป็นการ “ย้ายสถานประกอบกิจการ” ตามมาตรา ๑๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๕๕๐/๒๕๕๘

 เรื่อง นายจ้างมีเจตนาย้ายสานักงานจากกรุงเทพ ไปจังหวัดสมุทรสาคร โดยทยอยย้ายทีละแผนกรวมเวลา ๒ ปีเศษ จึงปิดการดาเนินการที่สาขากรุงเทพ แม้จดเปลี่ยนแปลงให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นสานักงานใหญ่และสานักงานกรุงเทพเป็นสาขาก็ตาม ก็ถือเป็นการ “ย้ายสถานประกอบกิจการ” ตามมาตรา ๑๒๐ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษ

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile sizeDownloads
Download this file (13550_2558.pdf)13550_2558.pdfฎีกา 13550/2558827 Kb105
Download this file (9556_2559.pdf)9556_2559.pdfฎีกา 2556/2559489 Kb46
Download this file (deka_120.pdf)deka_120.pdfย่อฎีกาคำพิพากษาศาลฎีกา104 Kb61
  Free joomla templates