relation

mix protec

enter

safty

 home

 

การประชุมการออก กฎกระทรวง PDF พิมพ์ อีเมล

003 1 วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย พร้อมเจ้าหน้าที่กองนิติการ และเจ้าหน้าที่กองความปลอดภัยแรงงานได้ ร่วมประชุมการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

(๑) กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริการ จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ...
(๒) กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริการ จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับนั่งร้าน ค้ำยัน ลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว ลิฟต์โดยสารชั่ว พ.ศ. ...

  Free joomla templates