relation

mix protec

enter

safty

 home

 

การประชุมคณะทำงานคัดแยกเอกสารครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ PDF พิมพ์ อีเมล

477758

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย เป็นประธานคณะทำงานคัดแยกเอกสาร เพื่อหารือเกี่ยวกับการทำลายหนังสือซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและครบกำหนดอายุการเก็บ รวมถึงการดำเนินกิจการ ๕ ส ของกองนิติการ ณ ห้องประชุม กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน