relation

mix protec

enter

safty

 home

 

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ PDF พิมพ์ อีเมล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. นางกาญจนา เทวะศิลชัยกุล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน ซึ่งได้รับมอบจากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะหรือประเภทของงานที่ห้ามผู้รับงานไปทำที่บ้านทำงาน พ.ศ. .... และ ร่างกฎกระทรวงกำหนดที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบห้าปี พ.ศ. .... ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๑ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


  Free joomla templates