062930
วันนี้
วานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
58
682
4783
52925
12361
18550
62930
Your IP: 192.168.2.69
2018-02-19 03:25

มีประกาศห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณโรงงานทุกพื้นที่ ลูกจ้างฝ่าฝืนถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง

Post on 31 ตุลาคม 2560
by Legal
ฮิต: 323

 เรื่อง โรงงำนของนำยจ้ำงผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ำมีส่วนประกอบที่เป็นวัสดุติดไฟง่ำย และ โรงงำนเคยถูกเพลิงไหม้เสียหำย นำยจ้ำงจึงมีประกำศห้ำมสูบบุหรี่ในบริเวณโรงงำนทุกพื้นที่ ลูกจ้ำง สูบบุหรี่ในห้องน้ ำ ถือว่ำเป็นกรณีร้ำยแรง

เลิกจ้ำงไม่ต้องจ่ำยค่ำชดเชย

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (2001-1060.pdf)2001-1060.pdfย่อคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๖๙/๒๕๖๐161 kB