relation

mix protec

enter

safty

 home

 

การอบรม สัมมนา นิติกรทั่วประเทศ PDF พิมพ์ อีเมล

นายพานิช จิตร์แจ้ง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรม สัมมนา บุคคลากรของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมาย ในโครงการพัฒนาศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต