relation

mix protec

enter

safty

 home

 

การประชุมหารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการดำเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๔ และการตรวจสอบสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ PDF พิมพ์ อีเมล

เมื่อวัพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้อำนวยการกองนิติการ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการดำเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๔ และการตรวจสอบสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น ๘