relation

mix protec

enter

safty

 home

 

เปิดศูนย์โทรศัพท์สายด่วน 1546 PDF พิมพ์ อีเมล

กองนิติการได้ปรับปรุงระบบโทรศัพท์สายด่วน 1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาด้านแรงงานแก่นายจ้าง ลูกจ้างและบุคคลทั่วไป ซึ่งได้จัดพิธีเปิดศูนย์โทรศัพท์สายด่วน (Call Center) 1546 ในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2556 โดยเพิ่มจำนวนคู่สายในการให้บริการมากขึ้นเป็น 20 คู่สาย มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 20 คน รวมทั้งมีเครื่องมือที่ทันสมัยมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

?

  Free joomla templates