relation

mix protec

enter

safty

 home

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
11 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๘) 1493
12 หลักเกณฑ์และวิธีการส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 517
13 ประชุมหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 551
14 ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานเป็นกรณีพิเศษในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 334
15 โครงการพัฒนาศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมายของกรม 374
16 ประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 268
17 โครงการเสวนาวิชาการเพื่อสร้างสรรค์แรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล...ก้าวย่างสู่การพัฒนาพาณิชยนาวีไทยอย่างยั่งยืน 467
18 การประชุมคณะทำงานดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 407
19 ประชุมเรื่องบทบาทหน้าที่ของพนักงานตรวจแรงงานเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ 253
20 การประชุมคณะกรรมการพิจารณา เร่งรัดติดตามร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 377
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ1234567ถัดไปสุดท้าย»
หน้า 2 จาก 7
Free joomla templates